زموږ کلتور

زموږ لید

اجازه راکړئ کیمیاوي کار وکړو.
پرېږدئ چې ژوند بدل شي.

زموږ ماموریت

د ښه تحویلول
او زرغون نړۍ

زموږ ارزښتونه

بشپړتیا او سرښندنه ، ګډ کار کول او بریالیتوب شریکول؛
سم کار کول ، سم ترسره کول.

زموږ چلند

Put Customers First

لومړی پیرودونکي واچوئ

Modern medical person

د بشپړتیا ښودنه

Strive for Excellence

د غوره والي لپاره هڅه وکړئ

Execute for Results

لپاره اجرا کول
پایلې

Embrace Change

همکارۍ تعقیب کړئ
او ډله ایز کار

Innovation

غلبه بدله کړئ
او نوښت